Tout bonè mwen nan Jézi-Kri,

Kris pou mwen!(2 foua)

San Jézi mwen pa gen la vi,

Kris pou mwen!

Sé li ki Wa-m, li sé Sovè-m,

Sé li-menm tou ki bon dokté-m

Si’l pa té la, sa mwein ta fé?

Kris pou mwen!(2 foua)

Mwen kité-n ap chaché lajan,

Kris pou mwen! ( 2 foua)

Mwen gen kichòy pi konsékan,

Kris pou mwen !

Si ou ban-m rad avèk bijou,

Si ou fé-m rich nan yon sél jou,

Tout sa sé pa anyen toujou,

Kris pou mwen! ( 2 foua)

Nan santé kou nan maladi,

Kris pou mwen! (2 foua)

Lé ké-m kontan, lé m-ap soufri,

Kris pou mwen!

Lé tan-m rivé pou mwen mouri,

Lésé tout bagay nan la vi,

Mwen pap kriyé, mwen pap kouri,

Kris pou mwen! (2 foua)